top of page
Personuppgiftspolicy & dataanvändning

1. Introduktion

Genom att använda Clinic Enviés (i det följande även ”vi”, ”vår”, ”oss” etc.) tjänster accepterar du denna personuppgiftspolicy och vår behandling av personuppgifter. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster.

Personuppgiftspolicyn gäller alla personer som använder, har använt eller har uttryckt en vilja att använda de tjänster som Clinic Envié tillhandahåller.

Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast den 1 Oktober 2022.

2. Definitioner

Kund avser en fysisk person som använder, har använt eller uttryckt en önskan att använda Clinic Enviés tjänster.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter är en behandling i laglig mening.

3. Ansvarig för personuppgifter

clinic Envié, med adress Sveagatan 1, 413 14 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Kontaktperson angående behandling av personuppgifter är Pamela Sanatgari (info@clinicenvie.com/ 0760502699).

 4. Kategorier av personuppgifter

Clinic Envié inhämtar personuppgifter om kunder genom kundernas användning av Enviés tjänster. För att Clinic Envié ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot kunder samlas huvudsakligen följande uppgifter in.

  • Namn

  • Personnummer

  • Adress

  • Mejladress

  • Mobilnummer

Med begreppet kund avses en person som skickat en förfrågan om kostnadsfri utvärdering, alternativt gett Clinic Envié i uppdrag att fortsätta tillhandahålla information/rådgivning/konsultation/mail efter den kostnadsfria utvärderingen.

Clinic Envié inhämtar inte ovan listade personuppgifter från personer som enbart besöker  Clinic Envié´s  webbplats.

5. Syfte och laglig grund för behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att kunna fullgöra de uppdrag/förfrågningar vi får av våra kunder samt skicka ut rimlig information i form utav Mail.

Den lagliga grunden för hantering av de flesta personuppgifter som  Clinic Envié  innehar är att kunna uppfylla de åtaganden som följer av avtal vi ingått med våra kunder.

Personuppgifter kan dock även komma att behandlas utifrån att  Clinic Envié  har ett berättigat intresse av att behandla dem samt att den aktuella kunden lämnat samtycke till att personuppgifterna samlas in.

För de som registrerade som skickar in ett kontaktformulär för att ta del av våra nyhetsbrev använder vi personuppgifterna för e-mejlmarknadsföring. 

Notera att de registrerade som skickat in sina kontaktuppgifter för en kontaktförfrågan inte används för marknadsföring. 

6. Vilka delar vi personuppgifter med?

Clinic Envié delar endast dina personuppgifter med utomstående parter i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra de uppdrag våra kunder givit oss, samt för dataanalys i verktyg som tredje part tillhandahåller i syfte att förbättra våra tjänster och interna processer.

Exempel på aktörer som vi, inom ramen för ett uppdrag, kan komma att dela personuppgifter med är banker, försäkringsbolag, bolag inom dataanalys eller andra advokat- och juristbyråer. I sådana fall är mottagaren av personuppgifterna självständigt personuppgiftsansvarig och  Clinic Envié   styr inte över hur mottagaren behandlar personuppgifterna.

För de som registrerade som skickar in ett kontaktformulär där i utbyte mot en juridisk mall eller för att ta del av våra nyhetsbrev lagrar vi personuppgifterna i ett verktyg för e-mejlmarknadsföring.

7. Hur länge sparar vi personuppgifter?

Personuppgifter som är hänförliga till avslutade ärenden sparas i 10 år från ärendets slutdatum. Med ärende avses att kunden, efter att först ha skickat in en förfrågan, givit  Clinic Envié  ett konkret uppdrag om fortsatt rådgivning. Slutdatum är det datum då kunden senast hade kontakt med  Clinic Envié  angående det aktuella ärendet.

Personuppgifter som är hänförliga till förfrågningar som inte resulterat i något avtal om fortsatt rådgivning sparas i 2 år från det datum då förfrågan mottogs av oss.

Om lagstiftning uppställer krav på  Clinic Envié  att lagra personuppgifter under längre tid än vad som framgår ovan gäller inte angivna tidsgränser.

8. Dina rättigheter

I egenskap av kund har du rätt att begära följande av Clinic Envié

  • Radering av personuppgifter. Denna rättighet gäller inte om  Clinic Envié  är skyldig att lagra personuppgiften till följd av lag eller annan tvingande bestämmelse. Rättigheten gäller heller inte personuppgifter som Clinic Envié   behöver lagra för att kunna uppfylla eventuella framtida förpliktelser med anledning av reklamation eller dylikt.

  • Kopia av personuppgifter som behandlas av  Clinic Envié.

  • Rättelse av personuppgifter som är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga.

  • Återkallelse av samtycket till behandling av personuppgifter. Observera att detta enbart gäller då den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke.

9. Cookies

Clinic Envié använder så kallade cookies enligt lagen om elektronisk kommunikation. En cookie är en fil som spårar en användares aktivitet och möjliggör förbättrade användarupplevelser.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

10. Klagomål

Klagomål angående  Clinic Envié  behandling av personuppgifter kan, om du inte tar direktkontakt med oss, riktas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet i Sverige som ansvarar för att personuppgiftslagstiftningen efterlevs. Du kan kontakta Integritetsskyddsmyndigheten genom imy@imy.se.

bottom of page